dot dot
งานต่อเติมบ้าน
งานออกแบบโดยสถาปนิก
interior ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน furniture build-in


Completehomethailand Fanpage 


 

Article
1. เสาเข็มบกพร่องแตกหัก
2.
เสาเข็มสั้น ปลายอยู่ในชั้นดินอ่อน
3.
ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน
(เช่นเสาเข็มบ้านยาว21เมตรแต่ส่วนต่อเติมเสาเข็มยาว6เมตร)
4.
ฐานรากเยื้องศูนย์ (เสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน)
5.
ดินเกิดการเคลื่อนตัว
More...

1.แบบแปลนบ้านที่แสดงลักษณะ, รูปร่างของอาคาร, แผนที่สังเขปที่แสดงที่ตั้งของอาคารที่จะทำการขออนุญาต ดัดแปลงหรือต่อ เติมอาคารที่แสดงส่วนของอาคารเดิมและส่วนที่ต่อเติมหรือดัดแปลง จำนวน 5 ชุด

2.สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตต่อเติมหรือดัดแปลง จำนวน 1 ชุ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับที่ผู้ขออนุญาตมีชื่ออยู่ ) ของผู้ขออนุญาตต่อเติมหรือดัดแปลง จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า ( ถ่ายเท่าตัวจริงห้ามย่อหรือขยาย) จำนวน 1 ชุด

More...

ขออนุญาติต่อเติม

     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่า ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน โดยการยื่นคำขออนุญาต แบบแปลน และเอกสารประกอบตามกฎหมาย

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.